Kategoria: Samochody od A do Z

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Ładowanie akumulatora. Przed rozpoczęciem ładowania masa czynna płyt dodatnich zawiera siarczan ołowiu i dwu¬tlenek ołowiu, a masa czynna płyt uj&mnych — siarczan ołowiu i ołów gąbczasty. Podczas przepływu prądu ładu¬jącego, wskutek jego elektrochemicznego działania, masa czynna płyty dodatniej ulega utlenieniu

PODCZAS ŁADOWANIA

Podczas ładowania, akumulatora ilość siarczanu ołowiu w płytach coraz bardziej się zmniejsza, ciężar właściwy kwasu coraz bardziej rośnie i w końcu napięcie wzrasta na tyle, że rozpoczyna się rozkład wódy . Maksymalne napięcie’ ładowania przy maksymalnym do­puszczalnym prądzie w temperaturze

SPADEK NAPIĘCIA

Znaczny spadek napięcia zaznaczający się pod koniec wy­ładowania  można uważać za skutek zmniejszenia się stężenia elektrolitu i pokrycia czynnej masy przez źle przewodzący siarczan ołowiu.Separator powinien być odpomy na działanie kwasu i odznaczać się trwałością.Od separatorów wymaga się dużej porowatości

TRWAŁOŚĆ AKUMULATORA

Trwałość akumulatora w próbach stacyjnych wyraża się liczbą cykli ładowania i rozładowania, jakie mogą być uzys­kiwane w ciągu całego okresu eksploatacji. W praktyce trwałość akumulatorów samochodowych określa się często czasem eksploatacji pojazdu do naprawy głównej. Trwałość akumulatorów samochodowych zależy od

PRZEDWCZESNE ZUŻYCIE AKUMULATORA

Akumulator ulega przedwczesnemu zużyciu lub zniszczeniu najczęściej wskutek niżej wymienionych przyczyn:wypaczenie się płyt (zwłaszcza. dodatnich), wskutek’ częstego przeciążania akumulatora,  wypadanie masy czynnej, zwłaszcza płyt dodatnich, wskutek zbyt dużego natężenia prądu w końcu ładowa­nia, albo zamarznięcia lub zanieczyszczenia elektrolitu,   zwarcia wewnętrzne

BUDOWA AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH

Ogniwa ołowiowych akumulatorów samochodowych mie­szczą się w obudowach drewnianych  lub też naczynie akumulatora ma postać jednolitego bloku, po­dzielonego na poszczególne komory, w których znajdują się zestawy płyt . Pojedyncze naczynia ebonitowe poszczególnych ogniw po wstawieniu do skrzynki drewnianej zalewa się

STOPY PŁYT

Stopy płyt służą dooparcia zestawu płyt  o wręby w dnie naczynia.Nowoczesne akumulatory często zamiast zakrętek naczyń mają zbiorniczki napełnione wodą destylowaną, które na zasadzie syfonu uzupełniają samoczynnie poziom elektro­litu. Zbiorniczki takie  wykonane są z przezro­czystej masy plastycznej.Własności akumulatorów zasadowych. Pojazdy

AKUMULATORY ZASADOWE

Budowa akumulatorów zasadowych umożliwia łatwą wymianę poszczególnych  ogniw. Ponadto akumulatory zasadowe mogą być ładowane w krótkim czasie prądem o    znacznym natężeniu oraz są zdrowsze dla otoczenia niż akumulatory kwasowe, wydzielające szkodliwe opary. Istotne wady akumulatorów zasadowych to ich wysoka cena

WSPOMNIANE METODY

Wspomniane metody opierają się na specjalnej technologii spiekania (przy pod­ciśnieniu i w atmosferze obojętnej) proszku metalu przezna­czonego jako wypełniacz płyt w stalowych ramach z siatką, które stanowią szkielet płyty. Temperatura spiekania jest nieco niższa od temperatury topliwości proszku metalu. W

NAPIĘCIE AKUMULATORA

Napięcie akumula­tora 6-woltowego (5 ogniw) zmienia się w czasie ładowania od 7 do 8,4 V. Do tych wartości dosto­sowuje się odpowie­dnio regulator prą­dnicy.Zmiany napięcia a- kumulatorów 6, 12 i 24 V, zależnie od sposobu wyładowa­nia przedstawiono .Widać z niego, że

AKUMULATOR SREBRNO- CYNKOWY

Płyty są oddzielone między sobą ebonitowymi pałeczkami i poliwinitowymi przekładkami nałożonymi na krawędzie płyt. Akumulator srebrowo-cynkowy. O wiele lepszymi właści­wościami niż akumulatory żelazowo-niklowe i kadmowo- -niklowe cechują’ się akumulatory srebrowo-cynkowe, których energia właściwa sięga 80…90 Wh/kG. W aku­mulatorach ANDYAR elektrolitem jest

MIMO WYSOKIEJ CENY

Istnieje więc pewna ilość elektrolitu wolnego, która zresztą spełnia bardzo ważne zadanie. Przykładowo w akumulatorze 100 Ah objętość elektrolitu wolnego wynosi 10 cm3i ten nadmiar elektro­litu zabezpiecza elektrody przed bezpośrednim stykaniem się z powietrzem, co jest niezbędne do uzyskania maksymalnej